Projekt

Translations:

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je získať prostredníctvom komparatívnej analýzy lepší prehľad o obsahu (výstupoch) počiatočného a ďalšieho vzdelávania v profesiách, v ktorých dochádza v rámci partnerských krajín (Česká republika, Rakúsko, Slovensko) najčastejšej k cezhraničnej profesijnej mobilite.

Analýza obsahu vzdelávania bude vytvorená na základe prehľadu povolaní, pri ktorých dochádza najčastejšej k pracovnej migrácii. Porovnanie bude doplnené riadenými rozhovormi so zástupcami zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby z partnerských krajín vo vybraných profesiách, s cieľom získať spätnú väzbu a odporúčania v oblasti kvalifikačnej prípravy na povolanie v zemi pôvodu.

Zhrnutie projektu

Projekt je zameraný na komparatívnu analýzu obsahu (výstupov) počiatočného a ďalšieho vzdelávania v profesiách, pri ktorých dochádza v rámci partnerských krajín najčastejšej k cezhraničnej profesijnej mobilite.

V začiatočnej fáze projektu sú identifikované povolania s najvyššou mierou pracovnej mobility medzi partnerskými krajinami so zameraním na prihraničné regióny a cezhraničnú pracovnú migráciu. Zvýšenie pracovnej mobility medzi partnerskými krajinami so sebou prináša otázku, do akej miery je príprava na príslušné povolania v rámci počiatočného a ďalšieho vzdelávania rovnaká, resp. v ktorých bodoch a charakteristikách sa v jednotlivých krajinách odlišuje. Môže sa pritom predpokladať, že čím vyššia je miera vzájomnej zhody odbornej prípravy v danej profesii v rôznych krajinách, tým jednoduchšia je pracovná migrácia do inej partnerskej krajiny, a tým kratšia je adaptačná doba na pracovné prostredie.

Spôsob porovnania výsledkov počiatočného a ďalšieho vzdelávania bude prevedený rovnakým spôsobom a v jednotnom rámci / a na rovnakom základe.

Na získanie komplexného pohľadu na vec je potrebné konfrontovať odbornosť pracovníkov z partnerských krajín so skúsenosťami ich zamestnávateľov a získať tak ich odporúčania na zmenu príslušného odborného vzdelávania v krajinách pôvodu. S vytipovanými významnými zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú osoby z partnerských krajín vo vybraných profesiách, bude vedený riadený rozhovor.

Výstupy

Vplyv/dopad projektu

Výsledky projektu budú využité v príslušných prihraničných regiónoch, predovšetkým ako výstupy na priebežný dialóg s existujúcimi a potenciálnymi zamestnávateľmi a subjektmi trhu práce so zameraním na zvýšenie povedomia o priebežnej adaptácii odborov odborného vzdelávania a na potrebu úprav národných systémov vzdelávania.

Cieľom projektu je prehĺbenie cezhraničnej spolupráce v oblasti systémov odborného vzdelávania.

Dlhodobým efektom projektu bude väčšia otvorenosť/prístupnosť a podpora vzájomnej výmeny mobilnej a kvalifikovanej pracovnej sily na základe lepšieho porozumenia vzťahov na pracovnom trhu a spoločných cieľov v regionálnom rozvoji.